PRIVACY STATEMENT Club22/Feest Café BoesBoes

Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven, verenigingen en stichtingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel de nieuwe privacywet.

Wij zijn verplicht om onze klanten ons doel van bewaren kenbaar te maken, welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden wij deze hebben verkregen. Het is belangrijk dat wij uw persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel waarvoor u de gegevens beschikbaar heeft gesteld.

Bij deze delen wij mede dat wij de door u beschikbaar gestelde NAW-gegevens (naam, emailadres en telefoonnummer) uitsluitend gebruiken wanneer de GGD deze gegevens i.v.m. het Covid-19 virus opvraagt voor het bron- en contactonderzoek.

Omdat wij verplicht zijn om toestemming te krijgen voor de registratie van deze gegevens hebben wij in het registratieformulier een checkbox opgenomen waar u akkoord dient te gaan met deze privacy statement.

Wij willen u er op deze manier voor aanvang van uw reservering op wijzen op welke manier wij u NAW gegevens gebruiken en registreren. Mocht u nadrukkelijk niet willen dat uw NAW gegevens bewaard worden, dan kunt u dit aangeven door ons een mail te sturen naar info@djdaandeglas.nl.

Waar komen uw gegevens vandaag?

Uw gegevens worden door u zelf verstrekt of worden door ons voor zover nodig op basis van uw gegevens ingevuld. De verwerking van persoonsgegevens voldoet aan rechtmatige grondslagen en aan richtlijnen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt ten minste in dat Club22 & Feest Café BoesBoes passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij hebben deze gegevens gewaarborgd in een afgesloten systeem welke alleen toegankelijk is voor onze werknemers en onze website beheerder OnzinOnline Event’s (Daan de Glas).

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Club22 & Feest Café BoesBoes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om onze dienstverlening, informatieverstrekking en uw bezoek zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend met uw toestemming. Club22 & Feest Café BoesBoes zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen met toestemming en voor zover die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw registratie. Club22 & Feest Café BoesBoes heeft in principe alleen uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om volgens de eisen van de overheid uw gegevens te registreren.

Club22 & Feest Café BoesBoes zal uw gegevens alleen delen met de GGD als wij een verzoek hebben ontvangen van de GGD voor een bron- en contactonderzoek i.v.m. het Covid-19 virus. Ongewenste nieuwsbrieven of e-mails zult u nooit van ons ontvangen. Club22 & Feest Café BoesBoes registreert en verwerkt alleen privacygevoelige gegevens met uw toestemming.

Recht op inzage

Indien u wilt weten welke gegevens wij registreren, dan kunt u contact met ons opnemen. Een medewerker van ons bedrijf zal u zo snel mogelijk laten zien welke gegevens wij opgeslagen hebben over u. U heeft te allen tijde de mogelijkheid deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Club22 & Feest Café BoesBoes deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee welke persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft na vaststelling van de identiteit recht op inzage in de op uw persoon of op uw bedrijf betrekking hebbende geregistreerde gegevens. De geregistreerde heeft recht op een kopie van de beschikbare gegevens die over hem zijn vastgelegd.

Klachten of meer informatie?

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Club22 & Feest Café BoesBoes, dan kunt u contact met ons opnemen via info@djdaandeglas.nl. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Ook wanneer u meer informa8e wenst over dit reglement kunt u contact opnemen. Als u hierna nog niet tevreden bent kunt u contact op nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Wijzigingen op deze informatie

 In het geval dat wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Club-22.nl behoudt zich het recht voor deze privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.

Club22 & Feest Café BoesBoes
Daan de Glas (website beheerder)
Dorpsstraat 22
1901 EL Castricum
info@club-22.nl

X